DNVs Pensjonistforening

Vedtekter

VEDTEKTER for DET NORSKE VERITAS' PENSJONISTFORENING

stiftet 1. januar 1982

§1  Foreningens navn

Foreningens navn er Det Norske Veritas' Pensjonistforening.

§2  Formål

Pensjonistforeningen har til formål å ivareta medlemmenes sosiale, kulturelle og pensjonsmessige interesser og skape et aktivt møtested for medlemmene.

§3  Medlemskap

Alle som har sluttet i Stiftelsen Det norske Veritas samt datterselskaper (i felleskap heretter kalt "DNV") på grunn av alders- eller uførepensjonering og som på pensjoneringstidspunktet var heltids- eller deltidsansatt i DNV med arbeidsplass i Norge, kan bli medlemmer av foreningen. Også de som har hatt hel- eller deltidsansettelse i et datterselskap av DNV i utlandet og sluttet i DNV av grunner som nevnt ovenfor, kan bli medlemmer av foreningen så sant de har fast bopel i Norge. Med "datterselskaper" menes her selskaper eiet med mer enn 50%.

Det er utarbeidet generelle retningslinjer som gir Styret mulighet til å vurdere medlemskap for pensjonister som har arbeidet for DNV utenfor Norge og andre særtilfeller.

Opprettholdelse av medlemskap forutsetter at den til enhver tid fastsatte medlemskontingent er betalt.

Styret kan, etter enstemmig vedtak i fulltallig styre, ekskludere medlemmer som finnes aktivt å motarbeide interessene til DNV.

Ektefelle/samboer etter avdøde medlemmer kan bli medlem i Det Norske Veritas' Pensjonistforening.

§4  Årsmøte

Årsmøtet er foreningens høyeste organ og skal avholdes hvert år innen utgangen av februar måned. Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når Styret, revisor eller 1/10 av foreningens medlemmer forlanger det.

Innkalling til årsmøte sendes medlemmene senest 14 dager før møtedagen.

På ordinære årsmøter skal følgende saker behandles:

 • Årsberetning
 • Regnskap
 • Valg. Det velges et styre på 7 medlemmer. Videre skal det velges revisor og en valgkomité på 3 personer. Valget ledes av valgkomiteens leder. Styret innstiller kandidater til medlemmer av valgkomiteen. Funksjonstiden for de tillitsvalgte er normalt 2 år. Det er anledning til gjenvalg.
 • Årsmøtet skal fatte beslutninger om andre spørsmål som forelegges Styret eller som ifølge vedtektene er henvist til årsmøtet. Forslag som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet må være Styret i hende senes 14 dager før møtet.
 • Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet.

§5  Ledelse

Foreningens Styre konstituerer seg selv og skal bestå av følgende:

 • styreleder
 • nestleder
 • sekretær
 • kasserer
 • 3 styremedlemmer fra medlemmene

Hvis et medlem av Styret faller fra eller av helsemessige grunner ønsker å tre ut av Styret i valgperioden, rekonstituerer Styret seg selv frem til førstkommende årsmøte.

Styret holder møter etter behov og fører protokoll over sine forhandlinger.

Foreningens styreleder og kasserer innehar foreningens prokura hver for seg.

§6  Styrets oppgaver

Pensjonistforeningens styre skal aktivt diskutere pensjonsspørsmål og annet som vedrører våre medlemmer med administrasjonen i DNV. Dette skal gjøres gjennom minst et årlig møte.

Styret skal ta opp med DNV spørsmål om muligheten av å nyttiggjøre seg kollektive avtaler som er fremforhandlet for ansatte i Norge og å drøfte forhold som er meldt inn til styret.

Styret skal ha en løpende dialog med ansattevalgt representant i Det Norske Veritas' Pensjonskasse og holde nødvendig kontakt med DNVs ansatte-foreninger.

§7  Årsberetning

Styret utarbeider en beretning over virksomheten i kalenderåret. Den skal foreligge før årsmøtet og skal sendes til medlemmene.

Beretningen skal bl.a. inneholde:

 • foreningens virksomhet i kalenderåret
 • revidert regnskap
 • andre saker av interesse for medlemmene

§8  Endring av vedtektene

Forslag til endring av disse vedtekter forelegges Styret som gir innstilling til vedtak. Forslaget, med Styrets innstilling, sendes medlemmene sammen med innkallingen til årsmøtet. Det stemmes over forslaget på årsmøtet og skriftlige stemmer fra ikke-møtende medlemmer, som da foreligger, regnes med. Vedtak krever 2/3 av de avgitte stemmer.

§9   Oppløsning

En eventuell oppløsning av foreningen skal bare skje hvis 2/3 av medlemmene forlanger det.

 

Sist endret på årsmøtet 29. mars 2022

Rev.12
Endring i §2 - Revidert formålsparagraf
Ny §6 – Styrets oppgaver