DNVs Pensjonistforening

Historikk

Bakgrunn

Et interimsstyre for pensjonistforeningen ble dannet våren 1981 bestående av Arne W. Andersen, Knut Christoffersen, Tore Viig, Sverre Lindtvedt samt John Mentzoni fra de yrkesaktive. I tillegg hadde Olav Fjeld, Gudrun Walderhaug og Solveig Edvardsen sagt seg villige til å ta styreverv i foreningen.

Et stiftelsesmøte og et konstituerende styremøte ble holdt 5. januar 1982.

På innkallingen til stiftelsesmøtet het det at "Det er interimstyrets oppfatning at behovet er til stede for en forening som kan ivareta pensjonistenes interesser, og som på sikt bør utvikle seg til å bli pensjonistenes naturlige talerør i alle saker som vedrører pensjonsforhold". Dessuten ble det pekt på at utvikling av sosiale samvær for pensjonistene ville bli en viktig faktor i foreningens arbeide.

På det konstituerende møte den 5. januar 1982 ble foreningens første styre valgt som følger:

  • Formann: Olav Fjeld, Sandefjord
  • Viseformann og sekretær: Wilfred Andersen, Nøtterøy
  • Kasserer: Gudrun Walderhaug, Sandefjord
  • Styremedlem: Tore Viig, Oslo
  • Representant for yrkesaktive:John Mentzoni, Oslo

Som pensjonistforeningens kandidat til valget til Pensjonskassens styre ble Tore Viig valgt. Som pensjonistforeningens observatør til VEFFs årsmøte ble Wilfred Andersen valgt.

På forhånd hadde interimstyre laget et forslag til vedtekter for Det Norske Veritas Pensjonistforening som ble datert 1. januar 1982 og som ble godkjent på det stiftelsesmøtet 5. januar.

Foreningskontingenten for de 73 pensjonistene som var medlemmer første året, ble satt til kr. 50,-.